Producten & Diensten

De Constructam Caravan Club is een vereniging die zich ten doel stelt het erfgoed van de caravan van het merk Constructam die aan het eind van de twintigste eeuw zijn geproduceerd te bewaren.

Deze doelen worden getracht te bereiken door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden om contacten te leggen en kennis te delen ten aanzien van de bouw, herstel en onderhoud van de Constractam caravan
  • Het bevorderen van onderlinge hulp bij het herstellen en onderhoud van de Constractam caravan door het bemiddelen bij de uitwisseling van onderdelen, ervaringen gereedschappen en documentatie
  • Het verzorgen van informatie voor de leden en belangstellenden door het onderhouden van een website en informatiebulletins
  • Het bevorderen van de afgifte door derden van gereduceerde tarieven voor de leden ten aanzien van assurantiepremies, staan- en stallingsgelden, keuringskosten en dergelijke

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit leden, gezinsleden, donateurs, ereleden en leden van verdienste.

Het lidmaatschap is toegankelijk voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, eigenaar zijn van een Constructam caravan en na schriftelijke aanmelding of op verzoek van het bestuur als lid zijn toegelaten. Om zich aan te melden als betalend lid kan het inschrijfformulier op de ledenportaal van de vereniging gebruikt worden.

Voor betalende leden geldt een jaarlijkse contributie van 40 euro per kalenderjaar. Het contributie bedrag wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

Een gezinslid is de levenspartner van een betalend lid en is vrijgesteld van contributie

Een donateur is een lid die zich bereid heeft verklaard de vereniging financieel te steunen voor een jaarlijks bedrag van minimaal 10 euro. Het minimale donatie bedrag wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld. Om zich aan te melden als donateur kan het contactformulier worden gebruikt.

Ereleden en leden van verdienste zijn personen die volgens het huishoudelijk regelement door het bestuur zijn benoemd en zijn vrijgesteld van contributie.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt beëindigd door:

  • Het overlijden van het lid
  • Schriftelijke opzegging bij het bestuur, uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar. Hiervoor kan het contactformulier worden gebruikt.
  • Opzegging namens de vereniging door het bestuur bij het niet voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap of het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging zoals bepaald in het statuut
  • Ontzetting door het bestuur wanneer het lid in strijd met de statuten, regelementen of besluiten van de vereniging handelt

Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie.

Bijeenkomsten en Evenementen

De Vereniging organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten en evenementen welke na inschrijving toegankelijk zijn voor leden niet leden met een Constructam caravan. Niet-leden met een Constructam caravan kunnen maximaal 2 keer deelnemen aan geplande activiteiten.

Inschrijvingen voor evenementen kunnen middels de evenementen sectie op de ledenportaal van de vereniging worden gedaan.

Voor bijeenkomsten en evenementen kan een maximum aantal inschrijvingen zijn vastgesteld, welke zijn aangegeven bij inschrijving. In het geval van het overschrijding van de maximum deelname hebben leden op basis van inschrijfdatum voorrang. Indien een inschrijving niet kan worden geaccepteerd door overschrijding van de maximum deelname zal restitutie van gemaakte betalingen plaatsvinden

Voor evenementen wordt een bijdrage vastgesteld voor het dekken van de kosten welke per evenement zijn aangeven bij inschrijving. Voor niet leden geld een eventuele toeslag welke door het bestuur is vastgesteld welke zal zijn aangegeven bij de inschrijving.

De inschrijving kan tot een week voor de aanvang van het evenement kosteloos via het contactformulier worden geannuleerd, waarna restitutie van gemaakte betalingen zal plaatsvinden.

Statuten en huishoudelijk regelement

De statuten van de Constructam Caravan Club zijn op 4 mei 2010 in Enschede vastgesteld (HJ 2010 51067).

Het huishoudelijk regelement kan hier worden gedownload.