Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

 

Van: Constructam Caravan Club Shop

Dijksterweg 1

9978 TB  Hornhuizen

Nederland

Hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hiermee bedoelende Constructam Caravan Club;

Koper: de wederpartij van de gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper;

Producten: Constructam Caravan Club shop artikelen die in de shop te koop aangeboden worden.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van de gebruiker.

2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met gebruiker heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per email op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

3. koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van gebruiker tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door contante betaling of bijschrijving op de rekening van gebruiker.

 

Artikel 4 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen enz. opgenomen, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van gebruiker gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, bedoeld in lid 1, blijven eigendom van gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 

Artikel 5 Prijzen

1. De goederen van gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden van verzending vanaf het magazijn van gebruiker.

2. Voor orders wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Verzending/aflevering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker

2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt gebruiker de wijze van verzending. In geval gebruiker de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van koper. Gebruiker draagt het risico van de goederen af op het moment dat de goederen aan het postkantoor ter verzending worden aangeboden.

3. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten

5. Gebruiker is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Gebruiker op te geven opslagplaats heeft Gebruiker het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Gebruiker gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

8. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijk levertijd zal de opgegevene levertijd echter nimmer met meer dan 3 week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Betalingen

1. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of contant. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 

Artikel 9 Garantie

1. Gebruiker staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op de geleverde goederen wordt 1 maand garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Dit daar de grootste verkoop à contant geschiedt en de koper zelf kan beoordelen hoe de staat van het gekochte is.

3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Gebruiker verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Gebruiker zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

4. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

- de koper de goederen heeft verwaarloosd

- de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Gebruiker zijn verricht

- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende invloeden of onheilen.

- het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

- het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires of indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

5 Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

 

 

 

Artikel 10 Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, ( zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt), voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop, van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering die Gebruiker te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Gebruiker het recht, zonder ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te alle tijde Gebruiker schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn te gunnen alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was gesteld ter nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken van reeds door gebruiker verrichte prestaties, en heeft onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.